Om oss

Les mer om Salutis Psykologi og våre psykologer.

Vi har kontorer sentralt i Ringsaker, Hamar og Gjøvik.

Om Salutis Psykologi


Våre psykologer


 • Psykolog Lene Engen Kleppe

  Lene Engen Kleppe


  Psykolog

  Lene ble ferdig utdannet ved universitetet i Trondheim i januar 2012. Hun har i mange år arbeidet i offentlig helsevesen. Lene har bred erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidelser som angst og depresjon og i livskriser med fokus på tilbakeføring til arbeid, relasjonelle vanskeligheter og rus- og avhengighetsproblematikk.

  Lene er avdelingsleder i Salutis Psykologi og tilbyr individuell behandling av personer med eksistensielle utfordringer, vanskeligheter i relasjoner, livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid, søvnvansker og traumer.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv og metakognitiv teori og terapi, samt mindfulness og motiverende intervju. Lene tilbyr individuelle samtaler, også på video. Lene kan også holde kurs og foredrag.

  Arbeidssted: HAMAR og GJØVIK • Psykolog Arne Jan Hjemsaeter

  Arne Jan Hjemsæter


  Psykologspesialist

  Arne Jan ble utdannet psykolog i Trondheim i 2003, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2008. Han har mange års erfaring fra arbeid med behandling innen det offentlige helsevesen, og arbeider i dag med en doktorgrad innenfor samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidelse. Han har mye erfaring med behandling av pasienter med angstlidelser, depresjoner og traumelidelser, og personer med vanskeligheter i nære relasjoner.

  Arne Jan er fagansvarlig i Salutis Psykologi, og kan tilby individuell behandling for psykiske lidelser, søvnforstyrrelser, stress og utbrenthet samt oppfølging ved livsbelastninger og kriser.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv teori og terapi, og tilpasses i møte med den enkelte.

  Arbeidssted: HAMAR • Psykolog Silje Fjosne Hoiberg

  Silje Fjøsne Høiberg


  Psykolog

  Silje ble utdannet psykolog i Trondheim i januar 2014. Etter endt utdannelse startet hun å arbeide for Hamar Psykologkontor, der hun arbeidet frem til 2017. Hun har mye erfaring med behandling av personer med angst og depresjon, med fokus på tilbakeføring til arbeidslivet. Hun har også mye erfaring med behandling av stress og utbrenthet, i tillegg til møte med personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser og i livskriser.

  Silje tilbyr individuell behandling for psykiske lidelser og livskriser, stress og utbrenthet, traumatiske opplevelser, samt oppfølging ved ulike former for belastninger.

  Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv tilnærming. Silje tilbyr også videosamtaler, og kan tilby kurs og foredrag.

  Arbeidssted: GJØVIK • Stuvland Rune Sh Web

  Rune Stuvland


  Spesialpsykolog

  Rune Stuvland ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1990. I det følgende tiåret arbeidet han som prosjektleder for FN, og ledet hjelpeprogrammer for befolkningen i land rammet av krig eller jordskjelv. I 1999 etablerte han Senter for Stress og Traumepsykologi i Oslo, og i 2004 startet dette senteret avdelingskontoret Hamar Psykologkontor. I 2018 ble Hamar Psykologkontor nedlagt og virksomheten i kontoret overført til Salutis Psykologi. Rune har omfattende erfaring fra arbeid med bistand til bedrifter rammet av kriser.

  Rune er seniorrådgiver i Salutis Psykologi og bistår bedriftskunder ved kriser, samt tilbyr kurs og foredrag om krisehåndtering. • Sindre Nymoen

  Sindre Nymoen


  Psykolog

  Sindre er 27 år og jobber som psykologkonsulent ved Gjøvik. Har utdanning som psykolog fra Århus universitet. Har arbeidet med lettere psykiske lidelser innenfor arbeidsrettet behandling tidligere ved Unicare i 1.5 år. Har i dag arbeidsområde innenfor rus og psykiatri, med erfaring innenfor både utredning og behandling. Har også erfaring med Act terapi og Istdp behandling.

  Arbeidssted: GJØVIKPersonvern


Personvernerklæring Salutis Psykologi
Salutis Psykologi er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Hva slags personopplysninger Salutis Psykologi behandler og til hvilket formål?
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
- Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, samt din journal

Vi behandler disse personopplysningene til følgende formål:
- Til rådgivning og behandling av deg som personlig vedrørende psykologiske forhold.

Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester. Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysninger som er relevante og nødvendig i forhold til de formål som er definert ovenfor.

For mer informasjon, se forskrift om pasientjournal – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

Utlevering av personopplysninger
Salutis Psykologi utgir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjestater. Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang spesiell lovgivning krever dette (lovverk eller rettslig pålegg)

Sikker lagring av opplysninger
Salutis Psykologi bruker journalsystemet Extensor til behandling av personopplysningene, og kobles ikke mot andre registre. Dette systemet ivaretar informasjonssikkerheten for å beskytte dine persondata mot å gå tapt, blir endret eller at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.
Skulle det skje et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så hurtig som mulig.

Sletting av opplysninger
Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i hht arkivloven eller annen lovgivning skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Dine rettigheter
Som hovedregel har du rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi av journalen.
Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til oss om hva unøyaktighetene består i og hvordan det kan rettes.
Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages Fylkesmannen.
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger.