top of page

Psykisk helse i arbeidslivet

Flertallet av personer som til enhver tid fyller kriteriene til en psykisk lidelse er samtidig i arbeid. Samtidig er det gjennom flere internasjonale studier dokumentert at sykefraværet er høyere blant personer med psykiske lidelser enn i resten av befolkningen.


Sykefraværet er høyere blant personer med psykiske lidelser viser flere internasjonale studier.

Forskning viser at arbeid og aktivitet i mange tilfeller er helsebringende for personer med psykiske lidelser, eventuelt med tilpassede arbeidsoppgaver. Tidligere tenkte man at man måtte være frisk før man kom tilbake i arbeid, men forskning har vist oss at arbeid i mange tilfeller også kan gjøre folk friskere. Det er likevel viktig å finne arbeidsoppgaver og løsninger som passer den enkelte, og viktig å huske på at selv om forskning på gruppenivå viser at arbeid kan være viktig for å få det bedre, så kan det være individer som likevel har behov andre løsninger.


Påvirker din psykiske helse arbeidsprestasjonen din?

Noen tips til deg som strever med psykisk helse på en måte som går utover arbeidsprestasjonen:

  • Snakk med arbeidsgiver og fastlege/behandler for å finne riktig arbeidsnivå og jobbmengde.

  • Tenk gjennom hva på jobben som skaper utfordringer for deg, og snakk med leder og hjelpeapparat om hvilke tiltak som kan settes inn for å avhjelpe dette. Hvis du for eksempel trenger fleksibilitet i en periode så kan du etterspørre om det kan la seg gjøre.

  • Noen ganger kan relasjoner til andre på jobb være det som avgjør om du blir sykmeldt eller holder ut i jobben. Noen opplever konflikter på arbeidsplassen. Dersom det er tilfelle for deg, snakk med noen du stoler på om hvordan du best kan ta tak i dette.

  • Hvis du blir sykmeldt i en periode så forsøk å opprettholde kontakt med arbeidsplassen gjennom å delta på for eksempel lunsjer eller andre sosiale aktiviteter.

  • Se på hvilke oppgaver du vanligvis gjør i løpet av en dag og vurder om det er realistisk å gjennomføre det du ellers mestrer, eller om målene dine må justeres i en periode.

Hvis du har psykiske vansker som går utover din arbeidsprestasjon så har Salutis Psykologi psykologer som kan kartlegge dette sammen med deg og komme frem til løsninger som passer din situasjon. Kommentare


bottom of page