top of page

Psykologiske konsekvenser av å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen


Å bli utsatt for mobbing kan føre til helseproblemer for den enkelte. Det finnes god hjelp for deg som er utsatt for mobbing i Salutis Psykologi. Det er også viktig at varselet om trakassering blir håndtert i tråd med lovverket på arbeidsplassen eller at du finner en ny jobb som en del av behandlingsløpet.


De som opplever mobbing/trakassering på arbeidsplassen rapporterer økt forekomst av en rekke plager:

  • Psykiske helseproblemer som angst og depresjon

  • Muskel og skjelettplager

  • Lavere tilfredshet på jobb

  • Uro, fortvilelse og lavere tanker om seg selv

  • Søvnvansker

  • Hodepine, mageproblemer

  • Symptomer på posttraumatisk stresslidelse når trakasseringen foregår over tid

  • Vansker med familien

  • Økonomiske vanskeligheter

Det aller beste for individet, arbeidsplassen og samfunnet som helhet er derfor å forebygge at det forekommer trakassering / mobbing. Når situasjonen har oppstått er det viktig å gi god behandling til den som er utsatt for trakassering / mobbing som et ledd i å øke jobbtilfredsheten og jobbnærværet, i tillegg til å håndtere varselet i tråd med lovverket.


I Salutis Psykologi har vi psykologer som har spisskompetanse på arbeidsrelaterte psykiske lidelser. Vi tilbyr effektiv behandling av de psykiske plagene og setter samtidig mål rettet mot jobbsituasjonen i samarbeid med den enkelte (jobbfokusert behandling). Forskning har vist at personlighetstrekk som vanligvis gir god motstandskraft mot psykiske plager, kan gi økte vansker i etterkant av en situasjon med trakassering. Mange opplever derfor psykiske plager for første gang i en slik situasjon, og kan oppleve det som vanskelig å ha behov for psykologhjelp. Våre psykologer er opptatt av å lytte til det unike i situasjonen du står i, og å møte deg der du er. Dersom forholdene på arbeidsplassen bedres gjennom håndteringen av varselet om trakassering kan det være mulig å vende tilbake til samme arbeidsplass. Andre ganger vil det være bedre å bytte jobb for å igjen mestre arbeidssituasjonen.


bottom of page